Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 1. Definitii

 

Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Operatorii de date cu caracter personal („Parteneri sau Operatori”):

 

 1. Telekom Romania Communications S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18, sector 1, Romania, cod postal 013702, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/8926/1997, CUI 427320, CIF RO427320, capital social subscris si integral varsat de 318.464.490 lei, operator de date cu caracter personal nr. 292 (“TKR” sau „Telekom Romania”), si/sau

 

 1. Smart Atletic cu sediul in Str. Hagi Maria Moscu nr. 1, interfon 001 (demisol), Sector 1, Bucuresti. („Smart Atletic”)

 

Responsabilul cu protectia datelor Telekom Romania poate fi contactat astfel: utilizand una din adresele de email protectiadatelor@telekom.ro sau   dpo@telekom.ro sau la numarul 021.404.1234, 1234 sau 0766.12.1234.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

Persoana vizata poate fi: participantul la evenimentele (denumit in continuare „Evenimentul”) organizate de catre Operatori.

 

Categorii de Destinatari ai Datelor Personale: Datele Personale vor putea fi comunicate, in masura in care acest lucru este necesar, urmatoarelor categorii de destinatari: (i) companii din grupul Deutsche Telekom; (ii) subcontractanti ai oricaruia dintre Operatori pentru aspecte ce tin de organizarea si desfasurarea evenimentului; (iii) autoritati publice, la solicitarea acestora, in baza dispozitiilor legale in vigoare; (iv) in cadrul retelelor de socializare (precum Facebook, Instagram) , pe site-urile organizatorilor sau ale partenerilor acestora;  (v) partenerii media a Organizatorilor;

Comunicare: reprezinta orice informatie schimbata sau transmisa intre un numar determinat de participanti prin intermediul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal precum si temeiul juridic al prelucrarii

 

1.Telekom Romania si/sau Smart Atletic pot prelucra imaginea participantilor la eveniment (video si/sau foto) in scopul desfasurarii si promovarii evenimentului si a brandurilor proprii in baza intereselului legitim urmarit de catre Organzatori.

 

 1. Smart Atletic va prelucra date cu caracter personal precum nume, prenume, varsta, data nasterii, adresa, seria si numarul de buletin/CI,  codul numeric personal (CNP), telefon, adresa de email precum si numele si prenume copilului minor in scopul documentarii declaratiei de asumare a raspunderii participantilor din cadrul Evenimentului, constientizarea si asumarea cerintelor minime de conduita si sanatate/aptitudine fizica pentru participarea la Eveniment in baza interesului legitim urmarit de catre acesta.

 

 1. Smart Atletic poate prelucra datele cu caracter personal ale participantilor precum email, numar de telefon in scopul transmiterii direct de catre Smart Atletic  şi/sau prin intermediul unor terţi a comunicarilor de marketing: informaţii despre campanii, produse, servicii şi activităţi ale Evenimentului şi/sau ale partenerilor săi, precum şi în scopul efectuării studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile şi activităţile Evenimentului , actuale sau viitoare.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul de mai sus (punctul 3) se va face doar in baza consimtamantului liber exprimat de catre persoanele vizate. Daca nu doriti sa oferiti consimtamantul pentru unul sau mai multe categorii de comunicari de marketing, acest fapt nu va avea consecinte asupra continuarii participarii la Eveniment.

 

Persoanele vizate isi pot modifica/retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea Datelor Personale pentru scopurile descrise in aceasta sectiune, prin contactarea Organizatorilor utilizand unul din canalele indicate in cadrul prezentei informari.

 

III. Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizatori:

 

Participantilor la Eveniment le sunt garantate drepturile in conformitate cu legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal in vigoare. Astfel, in conformitate cu legislatia in vigoare, Participantii isi pot exercita drepturile dupa cum urmeaza:

Drepturi Ce inseamna acestea
Acces Puteti sa ne cereti:

 • sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;
 • sa va punem la dispozitie o copie a acestor date, prin solicitarea unei copii a dosarului personal;
 • sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le dezvaluim, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dvs., in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate in cadrul prezzentei informari.
Rectificare Ne puteti cere sa rectificam datele cu caracter personal inexacte. Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora.
Stergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Va rugam, inainte de exercitarea acestui drept, sa va salvati toate informatiile deoarece veti pierde toate aceste informatii, iar Telekom Romania si/sau Smart Atletic vor fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a este un proces ireversibil.

Restrictionarea prelucrarii datelor Ne puteti cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ati exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Telekom Romania sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor cu caracter personal Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date.
Dreptul de a se opune prelucrarii Vă putetiopune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, va puteti opune oricand prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate Puteti cere să nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • va afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Dreptul de a se opune comuni-carilor nesolicitate Telekom Romania si/sau Smart Atletic nu vor trimite comunicari nesolicitate decat daca v-ati exprimat consimtamantul in prealabil.
Dreptul de a depune o plangere In masura in care considerati necesar, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata, catre:

 • Telekom Romania la sediul din Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate, Turnul de Nord, Sector 1, Bucuresti sau pe adresa de mail protectiadatelor@telekom.ro.

si/sau

 

 • Smart Atletic la adresa de email : contact@smartatletic.ro

 

In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea personala. Organizatorul va comunica masurile adoptate/ informatiile solicitate in termen de 1 luna de la data primirii cererii.

 

 1. Durata Prelucrarii

 

Datele Personale colectate de oricare dintre Operatori vor fi prelucrate astfel:

 • Datele cu caracter personal prevazute la sectiunea II punctul 1, de mai sus,  vor fi prelucrare pe o perioada de maxim 10 ani.
 • Datele cu caracter personal prevazute la sectiunea II punctul 2, de mai sus,  vor fi prelucrare pe o perioada de maxim 3 ani.

 

 1. Prelucrarea securizata a datelor cu caracter personal

 

Fiecare dintre Organizatori se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal. Astfel, acestia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezentul Eveniment si sa le utilizeze conform prezentei informari si a legislatiei in vigoare.

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

facebook
youtube
instagram